Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 96 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 96 из 192
96
iEVAdS
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no
Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/
welcome.
sVARīGI
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un
saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
Nekad neiegremdējiet gludekli ūdenī.
BRīdINājUmS
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam, kontaktdakšai vai pašai ierīcei
ir redzami bojājumi, kā arī, ja ierīce ir kritusi zemē vai tai ir sūce.
Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa
centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no
briesmām.
Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta
elektrotīklam.
Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu
vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām,
kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi
izmantot šo ierīci.
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
Neļaujiet elektrības vadam saskarties ar gludekļa karstu darba virsmu.
iEVēRībAI
Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei.
Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav kādi bojājumi.
Gludekļa gludināšanas virsma var kļūt ārkārtīgi karsta, un pieskaršanās
tai var izsaukt apdegumus.
Kad jūs beidzat gludināšanu, kad jūs tīrat ierīci, kad jūs piepildat vai
iztukšojat ūdens tvertni un arī, kad atstājat gludekli bez uzraudzības
kaut uz pavisam īsu brīdi: noregulējiet tvaika vadību pozīcijā 0,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Latviešu
4239.000.7095.1.indd
96
04-12-2008
11:16:21
Образец
Мануал подходит для устройств