Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 116 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 116 из 294
ҚұРыЛғыНы қоЛдАНУ
Ескертпе Алғаш рет қолданып жатқанда, үтік
біраз түтінденуі мүмкін. Сәл уақыттан соң бұл
құбылыс жойылады.
БУСыЗ үтіКтеУ
1
Бу деңгейін реттегішті 0 (= бусыз) күйіне
апарыңыз.
2
Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз
(«Қолдануға дайындық» тармағындағы
«Температура және бу параметрін таңдау»
бөлімін қараңыз).
БУмеН үтіКтеУ
1
Су ыдысында судың бар-жоғын тексеріңіз.
2
Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз
(«Қолдануға дайындық» тармағындағы
«Температура және бу параметрін таңдау»
бөлімін қараңыз).
3
Тиісті бу параметрін орнатыңыз
(«Қолдануға дайындық» тармағындағы
«Температура және бу параметрін таңдау»
бөлімін қараңыз).
Ескертпе Үтік буды алдын ала таңдаған
температураға жеткенде, шығара бастайды.
ҚазаҚша
116
Образец
Мануал подходит для устройств