Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 117 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 117 из 294
ҚоСымША бУмеН үтіКтеУ
1
Үтіктеу барысында қосымша бу беру
үшін, буды күшейту түймесін басып тұрыңыз.
иоНды DeepSTeAm фУНКцИяСымеН үтіКтеУ
(теК АРНАЙы түРЛеРіНде ғАНА)
Сіз Йонды DeepSteam функциясын бумен
үтіктеп жатқанда қолданған болсаңыз, онда
шығарылған бу әдеттегі бумен үтіктегенде
шығатын будан дәлірек болады. Дәл шығарылған
бу матаға тереңірек еніп, қатты қыртыстарды
жеңілірек кетіруге көмек береді.
1
Су ыдысында судың бар-жоғын тексеріңіз.
2
Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз
(«Қолдануға дайындық» тармағындағы
«Температура және бу параметрін таңдау»
бөлімін қараңыз).
3
Тиісті бу параметрін орнатыңыз («Қолдануға
дайындық» тармағындағы «Температура
және бу параметрін таңдау» бөлімін
қараңыз).
4
Ionic DeepSteam функциясын қосу үшін, Ionic
DeepSteam функциясын бір рет басыңыз.
ҚазаҚша
117
Образец
Мануал подходит для устройств