Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 120 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 120 из 294
автомАтты түРде СөНУ фУНКцИяСы (теК
еРеКШе түРЛеРіНде ғАНА)
Электроникалық сөніп қалу қауіпсіздік қызметі,
егер үтік біраз уақыт бойы қозғалтылмаған болса,
ол автоматты түрде үтікті өшіреді.
,
Қызыл автоматты түрде сөну жарығы
жыпылықтап, үтіктің автоматты түрде
сөндірілу функциясы арқылы сөнгендігін
білдіреді.
Үтікті қайтадан қыздыру үшін:
1
Үтікті көтеріңіз немесе жайлап қозғаңыз.
,
Қызыл автоматты түрде сөнді деген қызыл
жарық жанады.
,
Егер үтіктің астыңғы табынындағы
температура алдын ала таңдаған температура
бағдарламасынан төмен болса, сары
температура жарығы жанады.
2
Егер сіз үтікті қозғағаннан соң температура
жарығы жанса, онда үтіктемей, сол жарық
сөнгенше күтіңіз.
Ескертпе Егер үтікті қозғалтқанда температура
жарығы жанбаса, онда үтіктің астыңғы табаны
керекті температурада қызып тұр деген сөз, енді
үтік қолдануға дайын.
ТАЗАЛАУ жәНе техНИКАЛық қыЗмет КөРСетУ
ТАЗАЛАУ
1
Бу деңгейін реттегішті 0 күйіне қойып,
ашаны қабырғадағы розеткадан суырыңыз
да, үтікті суытып қойыңыз.
ҚазаҚша
120
Образец
Мануал подходит для устройств