Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 123 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 123 из 294
сАқтАУ
1
Бу бақылауын 0 орныққан орнына қойып,
үтікті тоқтан суырыңыз.
2
Су ыдысын босатыңыз.
3
Үтікті қауіпсіз жерде суытып алыңыз.
4
Қуат сымын сақтау орнына орап, сым
қысқышымен бекітіңіз.
5
Үтікті құрғақ және қауіпсіз жерде тігінен
қойып сақтаңыз.
көРСетіЛмеГеН: ЫСтыққА төЗімді
қоРғАНыШ жАбыНы (теК АРНАЙы
түРЛеРіНде ғАНА)
Үтікті қолданып болғаннан кейін, оны бірден
ыстыққа төзімді жабылғыға салып сақтап
қойсаңыз да болады. Үтікті алдын ала суытудың
қажеті жоқ.
Үтігтеп жатқанда ыстыққа төзімді қорғаныс
жабылғысын қолданбаңыз.
1
Қуат сымын сақтау орнына орап, сым
қысқышымен бекітіңіз.
2
Үтікті ыстыққа төзімді қорғаныс
жабылғысымен жабыңыз.
1
2
ҚазаҚша
123
Образец
Мануал подходит для устройств