Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 131 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 131 из 294
PAVOjUs
-
Neįmerkite lygintuvo į vandenį.
ĮspėjimAs
-
Prieš prijungdami prietaisą, patikrinkite, kad
pagrindinis maitinimo lizdas turėtų teisingą
stiprumą (16 A, priklausomai nuo tipo).
-
Lygintuvą galite naudoti tik jei jūsų namų elektros
maitinimo tinklas turi 16A stiprumą. Jei elektros
maitinimo tinklo stiprumas žemesnis nei 16A, šį
lygintuvą naudoti draudžiama.
-
Prieš jungdami prietaisą patikrinkite, ar ženklinimo
plokštelėje nurodyta įtampa ir vietos maitinimo
tinklo įtampa sutampa.
-
Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas,
maitinimo laidas ar pats prietaisas yra pažeistas,
arba, jei prietaisas buvo nukritęs ar praleidžia
vandenį.
-
Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi
pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras arba kiti panašios
kvalifikacijos specialistai.
-
Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis
prijungtas prie maitinimo tinklo.
-
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant
vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis
ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims,
neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent
juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų
saugą atsakingas asmuo.
-
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
-
Neleiskite, kad maitinimo laidas prisiliestų prie
įkaitusio lygintuvo pado.
ĮspėjimAs
-
Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
lIEtuvIškaI
131
Образец
Мануал подходит для устройств