Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 148 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 148 из 294
BriesmAs
-
Nekad neiegremdējiet gludekli ūdenī.
BrīdiNājUms!
-
Pirms ierīces pieslēgšanas, pārbaudiet, vai elektrības
ligzdai ir pareizs spriegums (16 V, atkarībā no tipa).
-
Lietojiet gludekli tikai tad, ja elektrosistēma jūsu
mājās ir paredzēta 16 A strāvai. Gludekli aizliegts
lietot, ja elektrosistēma paredzēta strāvai, kuras
stiprums ir mazāks nekā 16 A.
-
Pirms pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai
uz ierīces modeļa plāksnītes norādītais spriegums
atbilst jūsu vietējā elektrotīkla spriegumam.
-
Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam,
kontaktdakšai vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi,
kā arī, ja ierīce ir kritusi zemē vai tai ir sūce.
-
Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips
pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem
vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no
briesmām.
-
Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir
pieslēgta elektrotīklam.
-
Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai
skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem
traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un
zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā
persona nav viņus īpaši apmācījusi šo ierīci
izmantot.
-
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi
bērni.
-
Neļaujiet elektrības vadam saskarties ar gludekļa
karsto gludināšanas virsmu.
IeVērībAi
-
Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas
kontaktrozetei.
latvIEšu
148
Образец
Мануал подходит для устройств