Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 149 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 149 из 294
-
Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav kādi
bojājumi.
-
Gludekļa gludināšanas virsma var kļūt ārkārtīgi
karsta, un pieskaršanās tai var izsaukt apdegumus.
-
Kad jūs beidzat gludināšanu, kad jūs tīrat ierīci, kad
jūs piepildat vai iztukšojat ūdens tvertni un arī, kad
atstājat gludekli bez uzraudzības kaut uz pavisam
īsu brīdi: noregulējiet tvaika vadību pozīcijā 0,
novietojiet gludekli vertikāli un izvelciet elektrības
kontaktdakšu no elektrotīkla sienas kontaktligzdas.
-
Vienmēr novietojiet un lietojiet gludekli uz sausas,
stabilas un horizontālas virsmas.
-
Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti,
katlakmens attīrīšanas līdzekļus, gludināšanas
šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.
-
Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
ELeKTrOmAgNēTisKie LAUKi (EMl)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā
ar elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties
atbilstoši un saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām
instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar
mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Pirms pirmās LieTOŠANAs reizes
1
Noņemiet no gludekļa darba virsmas jebkuru
uzlīmi, aizsargfoliju vai plastiku.
2
Izskalojiet un iztīriet uzpildes vāciņu.
SAgATAVOŠANA LieTOŠANAi
ŪdeNs TVerTNes piepiLdīŠANA
IzmANTOjAmā ūdeNs Veids
Ūdens tvertnes piepildīšanai varat izmantot parastu
krāna ūdeni.
latvIEšu
149
Образец
Мануал подходит для устройств