Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 156 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 156 из 294
PiLēŠANAs ApTUre
Šī ierīce ir aprīkota ar pilienaptures funkciju: gludeklis
automātiski atslēdz tvaika padevi, ja noregulētā
gludināšanas temperatūra ir pārāk zema, tādējādi
novēršot ūdens pilēšanu no gludināšanas virsmas.
Kad tas notiks, jūs varētu sadzirdēt klikšķi.
aUTOmāTisKA izsLēgŠANās fUNKcijA (TiKAi
ATseViŠķiem mOdeļiem)
Automātiska izslēgšanas funkcija automātiski izslēdz
gludekli, ja tas kādu laiku nav kustināts.
,
Automātiskās izslēgšanās indikators mirgo
norādot, ka automātiskās izslēgšanas funkcija ir
izslēgusi gludekli.
Lai gludeklis atkal uzkarstu:
1
Paceliet gludekli vai viegli to pakustiniet.
,
Sarkanais automātiskās izslēgšanās indikators
izdziest.
,
Ja gludināšanas virsmas temperatūra ir nokritusi
zem uzstādītās gludināšanas temperatūras,
dzintarkrāsas temperatūras lampiņa ieslēdzas.
2
Ja pēc gludekļa pakustināšanas iedegas dzintara
krāsas temperatūras lampiņa, pagaidiet, līdz tā
nodziest, pirms sākat gludināšanu.
Piezīme. Ja pēc gludekļa pakustināšanas dzintara
krāsas temperatūras lampiņa neiedegas, gludināšanas
virsmai joprojām ir vajadzīgā temperatūra un gludeklis
ir gatavs lietošanai.
latvIEšu
156
Образец
Мануал подходит для устройств