Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 165 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 165 из 294
niebezpieczeńsTwO
-
Nie zanurzaj żelazka w wodzie.
osTrzeżeNie
-
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się,
że gniazdko elektryczne ma właściwą wartość
znamionową natężenia (16 A, w zależności od
typu).
-
Z żelazka korzystaj tylko wtedy, gdy napięcie prądu
systemu sieci elektrycznej w Twoim domu wynosi
16 A. Nie wolno z niego korzystać, gdy napięcie
jest mniejsze.
-
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że
napięcie podane na tabliczce znamionowej jest
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-
Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest
wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie,
albo jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź
przecieka.
-
Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy
Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
-
Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy
jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
-
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez opiekuna.
-
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
-
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego
z rozgrzaną stopą żelazka.
PolSkI
165
Образец
Мануал подходит для устройств