Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 221 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 221 из 294
221
DôLežiTé
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento
návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v
budúcnosti.
nebezpečeNsTVO
-
Žehličku nikdy neponárajte do vody.
vArOVANie
-
Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či je
sieťová zásuvka dimenzovaná na správny menovitý
prúd (16 A, v závislosti od modelu).
-
Žehličku používajte len v prípade, ak má elektrický
rozvod vo Vašej domácnosti kapacitu 16 A. Táto
žehlička sa nesmie používať, ak má elektrický
rozvod kapacitu nižšiu ako 16 A
-
Skôr, ako zariadenie pripojíte do siete, skontrolujte,
či sa napätie uvedené na štítku s označením
modelu zhoduje s napätím v sieti.
-
Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový
kábel alebo samotné zariadenie viditeľne
poškodené alebo ak zariadenie spadlo, prípadne z
neho uniká voda.
-
Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine
personál spoločnosti Philips, servisné stredisko
autorizované spoločnosťou Philips alebo
osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo
k nebezpečnej situácii.
-
Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho
nikdy nechať bez dozoru.
-
Spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje
dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
SlovEnSky
Образец
Мануал подходит для устройств