Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 222 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 222 из 294
-
Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením.
-
Nedovoľte, aby sa sieťový kábel dostal do
kontaktu s horúcou žehliacou plochou žehličky.
výsTrAHA
-
Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
-
Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je
poškodený.
-
Žehliaca plocha žehličky môže byť veľmi horúca a
pri dotyku môže spôsobiť popáleniny.
-
Keď skončíte žehlenie, keď čistíte zariadenie, keď
plníte, alebo vyprázdňujete zásobník na vodu a tiež
keď, čo i len na krátku chvíľu, prestanete žehličku
používať: ovládač naparovania nastavte do polohy
0, žehličku postavte do zvislej polohy a odpojte ju
zo siete.
-
Žehličku vždy umiestnite a používajte na
stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
-
Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum,
ocot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného
kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani
žiadne iné chemikálie.
-
Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
ELeKTrOmAgNeTicKé pOLiA (EMF)
Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým
normám týkajúcim sa elektromagnetických polí
(EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v
súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude
jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti
známych vedeckých poznatkov.
SlovEnSky
222
Образец
Мануал подходит для устройств