Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 227 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 227 из 294
ŽeHLeNie s NApArOVANím s prídAVNým
prúdOm pArY
1
Väčšie množstvo pary počas žehlenia získate
stlačením a podržaním tlačidla prídavného
prúdu pary.
ŽeHLeNie s iONizOVANOU pArOU DeepSTeAm
(LeN UrčiTé mOdeLY)
Keď počas naparovania použijete funkciu ionizovanej
pary DeepSteam, vytvorená para bude jemnejšia
ako pri bežnom žehlení s naparovaním. Jemná para
prenikne hlbšie najmä do hrubej tkaniny a pomôže
Vám jednoducho odstrániť nepoddajné záhyby.
1
Uistite sa, že v zásobníku je voda.
2
Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite
si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber
nastavenia teploty a naparovania“).
3
Zvoľte vhodné nastavenie naparovania (pozrite
si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber
nastavenia teploty a naparovania“).
4
Funkciu ionizovanej pary DeepSteam zapnete
jedným stlačením tlačidla funkcie ionizovanej
pary DeepSteam.
SlovEnSky
227
Образец
Мануал подходит для устройств