Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 24 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 24 из 294
ОпАСНоСт
-
Никога не потапяйте ютията във вода.
ПРедУпРеждеНИе
-
Уверете се, че контактът е с подходящия
номинален ток (16A, в зависимост от модела),
преди да включите уреда.
-
Използвайте ютията само ако електрическата
мрежа в дома ви е с номинален ток 16A.
Не се позволява използване на ютията, ако
номиналният ток на електрическата мрежа е
под 16A
-
Преди да включите уреда в контакта,
проверете дали напрежението, отбелязано на
табелката на уреда, отговаря на напрежението
на местната електрическа мрежа.
-
Не използвайте уреда, ако щепселът,
захранващият кабел или самият уред имат
видими повреди, както и ако уредът е падал
или тече.
-
Ако захранващият кабел се повреди, той
трябва винаги да се подменя от Philips,
упълномощен сервиз на Philips или подобни
квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
-
Никога не оставяйте уреда без наблюдение,
когато е включен в контакт.
-
Този уред не е предназначен за ползване
от хора с намалени физически усещания
или умствени недостатъци или без опит и
познания, включително деца, ако са оставени
без наблюдение и не са инструктирани от
страна на отговарящо за тяхната безопасност
лице относно начина на използване на уреда.
-
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
-
Не допускайте захранващият кабел да се
допира до горещата гладеща повърхност на
ютията.
Български
24
Образец
Мануал подходит для устройств