Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 256 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 256 из 294
upOzOreNje
-
Pre uključivanja aparata proverite da li utičnica ima
odgovarajući napon (16 A, zavisno od tipa).
-
Peglu koristite samo ako električni sistem u vašem
domu ima jačinu struje od 16 A. Korišćenje ove
pegle nije dopušteno ako je jačina električne struje
ispod 16 A
-
Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon
naveden na tipskoj pločici odgovara naponu
lokalne električne mreže.
-
Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu
za napajanje ili samom aparatu primetite vidljiva
oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili iz
njega curi voda.
-
Ako je kabl za napajanje oštećen, on uvek mora
biti zamenjen od strane kompanije Philips,
ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način
kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
-
Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je
priključen na električnu mrežu.
-
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane
osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim
fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima,
ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu
aparata datih od strane osobe koja odgovara za
njihovu bezbednost.
-
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi
igrala aparatom.
-
Pazite da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa
vrelom grejnom pločom pegle.
oprez
-
Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
utičnicu.
-
Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje
ima oštećenja.
SRPSkI
256
Образец
Мануал подходит для устройств