Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 264 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 264 из 294
FUNKcijA zA zAUsTAVLjANje KApANjA
Ova pegla je opremljena funkcijom za zaustavljanje
kapljanja: pegla automatski prestaje da proizvodi
paru kada je temperatura preniska da bi se sprečilo
kapljanje vode iz grejne ploče. Kada se to desi,
možda ćete čuti zvučni signal.
FUNKcijA AUTOmATsKOg isKLjUčiVANjA (sAmO
NeKi mOdeLi)
Funkcija bezbednosnog automatskog isključivanja
automatski isključuje peglu ako je neko vreme ne
pomerite.
,
Crveni indikator automatskog isključivanja
počinje da treperi i označava da je peglu isključila
funkcija automatskog bezbednosnog isključivanja.
Da bi se pegla ponovo zagrejala:
1
Podignite peglu ili je malo pomerite.
,
Crveni indikator automatskog isključivanja se
gasi.
,
Ako je temperatura grejne ploče pala ispod
podešene temperature peglanja, uključuje se žuti
indikator temperature.
2
Ako se žuti indikator temperature uključi
nakon što ste pomerili peglu, pre nego što
počnete sa peglanjem pričekajte da se on
isključi.
Napomena: Ako se žuti indikator temperature ne
uključi nakon što ste pomerili peglu, grejna ploča još
uvek ima pravu temperaturu i pegla je spremna za
upotrebu.
SRPSkI
264
Образец
Мануал подходит для устройств