Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 265 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 265 из 294
ČiŠćeNje i OdržAVANje
ČiŠćeNje
1
Postavite regulator pare u položaj 0, izvadite
utikač iz zidne utičnice i ostavite peglu da se
ohladi.
2
Vlažnom tkaninom i neabrazivnim (tečnim)
sredstvom za čišćenje obrišite ljuspice i ostale
naslage sa grejne ploče.
Da bi grejna ploča ostala glatka, vodite računa
da ne dođe u dodir sa metalnim predmetima. Za
čišćenje grejne ploče nemojte da koristite žicu za
ribanje, sirće ili druge hemikalije.
3
Gornji deo pegle čistite vlažnom tkaninom.
4
Redovno ispirajte posudu za vodu. Nakon
ispiranja ispraznite posudu za vodu.
SisTem UKLANjANjA KAmeNcA sA dVOsTrUKim
dejsTVOVANjem
-
Tableta protiv kamenca sprečava da kamenac
zapuši otvore za paru. Tableta neprekidno deluje i
ne mora da se menja.
-
Funkcija Calc-Clean uklanja čestice kamenca iz
pegle.
upOTrebA CALc-CLeAN fUNKcije
Upotrebljavajte Calc-Clean funkciju svake dve
nedelje. Ukoliko je voda u vašem području izrazito
tvrda (kada u toku peglanja iz grejne ploče ispadaju
ljuspice), Calc-Clean funkciju treba češće koristiti.
1
Proverite da li ste isključili aparat.
2
Podesite kontrolu pare na položaj 0.
3
Napunite posudu za vodu do oznake MAX.
SRPSkI
265
Образец
Мануал подходит для устройств