Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 294
,
Светва кехлибареният температурен
индикатор.
6
Когато индикаторната лампа с кехлибарен
цвят за температурата изгасне, изчакайте
малко, преди да започнете да гладите.
,
По време на гладене индикаторът за
температурата от време на време светва.
иЗпоЛЗвАНе НА УРедА
Забележка: При първото използване от ютията
може да излезе малко дим. Не след дълго той ще
изчезне.
гЛАдеНе беЗ пАРА
1
Нагласете регулатора на парата в положение
0 (= без пара).
2
Задайте необходимата температура
на гладене (вж. глава “Подготовка за
употреба”, раздел “Избор на настройката на
температурата и парата”).
гЛАдеНе С пАРА
1
Уверете се, че има вода в резервоара.
Български
29
Образец
Мануал подходит для устройств