Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 32 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 32 из 294
Забележка: Не използвайте йонизирана пара
DeepSteam, когато гладите без пара и/или с ниска
настройка за температура. Все пак, гладенето
с ниска температура без пара и с включена
йонизирана пара няма да повреди ютията.
Забележка: Количеството йонизирана пара
DeepSteam може да се изменя в зависимост от
температурата на гладене.
ХАРАКтеРИСтИКИ
ФУНКцИя ЗА пРЪСКАНе
Можете да използвате функцията за пръскане
при всякаква температура за навлажняване на
гладеното изделие. Това спомага за премахване
на упоритите гънки.
1
Уверете се, че има вода в резервоара.
2
Натиснете няколко пъти бутона за пръскане,
за да навлажните гладения артикул.
БУтоН ЗА допЪЛНИтеЛНА пАРА
Усилването на парата от гладещата повърхност с
връх за пара помага за отстраняване на упорити
гънки. То подобрява разпръскването на парата
към всички части на дрехата.
Функцията за парен удар може да се използва
само при температурни настройки между
3
и MAX.
1
Натиснете и отпуснете бутона за парен
удар.
Български
32
Образец
Мануал подходит для устройств