Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 33 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 33 из 294
ВеРтИКАЛеН пАРеН УдАР
1
Можете да използвате функцията за
усилване на парата и когато държите ютията
във вертикално положение.
Това помага за премахване на гънки от окачени
дрехи, пердета и т. н.
Никога не насочвайте парата към хора.
спИРАНе НА КАпеНето
Тази ютия има функция за спиране на капенето:
ютията автоматично спира да подава пара,
когато температурата е твърде ниска, за да
предотврати капенето на вода от гладещата
плоча. Когато това стане, вероятно ще чуете звук.
ФУНКцИя ЗА АвтомАтИчНо ИЗКЛючвАНе
(САмо ЗА опРедеЛеНИ модеЛИ)
Функцията за автоматично изключване
автоматично изключва ютията, ако не е местена
известно време.
,
Червеният индикатор за автоматично
изключване започва да мига, за да покаже,
че ютията е изключена чрез функцията за
автоматично изключване.
За да дадете възможност на ютията да се нагрее
отново:
1
Вдигнете ютията или леко я помръднете.
,
Червеният индикатор за автоматично
изключване изгасва.
,
Ако температурата на гладещата повърхност
е спаднала под зададената температура на
гладене, светва кехлибареният температурен
индикатор.
Български
33
Образец
Мануал подходит для устройств