Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 35 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 35 из 294
ДвоЙНА АКтИвНА СИСтемА ЗА почИСтвАНе НА
НАКИп
-
Противонакипната пластина предпазва
отворите за пара от запушване с варовикови
отлагания. Тази пластина действа постоянно и
няма нужда от подмяна.
-
Функцията за почистване на накип премахва
частиците накип от ютията.
иЗпоЛЗвАНе НА фУНКцИятА CALc-CLeAN
Използвайте функцията Calc-Clean веднъж на
всеки две седмици. Ако водата във вашия район
е много твърда (т. е. по време на гладене от
гладещата плоча падат люспици), използвайте
функцията Calc-Clean по-често.
1
Проверете дали уредът е изключен от
контакта.
2
Нагласете регулатора на парата в положение
0.
3
Напълнете резервоара за вода до ниво MAX.
Не наливайте оцет или други антикалциращи
препарати в резервоара за вода.
4
Нагласете температурния регулатор на MAX.
5
Включете щепсела в заземен контакт.
6
Извадете щепсела на ютията от контакта,
когато температурният индикатор изгасне.
7
Дръжте ютията над мивката, натиснете
и задръжте бутона на функцията за
почистване на накип (Calc-Clean) и леко
разклатете ютията напред-назад.
Български
35
Образец
Мануал подходит для устройств