Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 294
,
От гладещата плоча излиза пара и вряща вода.
Замърсяванията и накипът (ако има такъв) се
промиват навън.
8
Освободете бутона на функцията за
почистване на накип, когато водата в
резервоара свърши.
9
Повторете процеса на почистване на
накип, ако в ютията все още има много
замърсявания.
сЛед пРоцеСА НА почИСтвАНе НА НАКИп
1
Включете отново ютията в контакта и
я оставете да се загрее, за да изсъхне
гладещата плоча.
2
Изключете ютията от контакта, когато
достигне зададената температура на
гладене.
3
Раздвижете леко ютията по старо парче
плат, за да отстраните евентуални петна от
водата, образувани върху гладещата плоча.
4
Оставете ютията да изстине, преди да я
приберете.
сЪхРАНеНИе
1
Поставете регулатора на парата в
положение 0 и изключете ютията от
контакта.
2
Изпразнете водния резервоар.
3
Оставете ютията да изстине на безопасно
място.
Български
36
Образец
Мануал подходит для устройств