Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 37 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 37 из 294
4
Навийте захранващия кабел около
приспособлението за целта и го закрепете с
щипката за кабел.
5
Съхранявайте ютията поставена върху
петата й на сухо и безопасно място.
ТеРмоУСтоЙчИв пРедпАЗеН КАпАК (САмо ЗА
опРедеЛеНИ модеЛИ)
Можете да оставяте ютията върху
термоустойчивия предпазен капак веднага
след гладенето. Не е нужно първо да изчаквате
ютията да изстине.
Не използвайте термоустойчивия предпазен
капак по време на гладене.
1
Навийте захранващия кабел около
приспособлението за целта и го закрепете с
щипката за кабел.
2
Сложете ютията върху термоустойчивия
предпазен капак.
ОпАЗвАНе НА оКоЛНАтА СРедА
-
След края на срока на експлоатация на уреда
не го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната
среда.
1
2
Български
37
Образец
Мануал подходит для устройств