Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 294
гАРАНцИя И СеРвИЗ
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес
www.pHiLips.cOm
или се обърнете към Центъра
за обслужване на клиенти на Philips във вашата
страна (телефонният му номер ще намерите в
международната гаранционна карта). Ако във
вашата страна няма Център за обслужване на
клиенти, обърнете се към местния търговец на
уреди на Philips.
ОтСтРАНявАНе НА НеИЗпРАвНоСтИ
Ако уредът изобщо не работи или не работи
добре, проверете първо в долния списък.
Ако проблемът не е споменат в този списък,
уредът вероятно е дефектен. В такъв случай
препоръчваме да го занесете на вашия търговец
на уреди на Philips или в упълномощен от Philips
сервиз.
Проблем
Вероятна причина
Решение
Ютията е
включена,
но
гладещата
плоча е
студена.
Има проблем в
свързването.
Проверете кабела, щепсела и
контакта.
Температурният
регулатор е
поставен в
положение MIN.
Поставете температурната
скала в необходимото
положение.
Български
38
Образец
Мануал подходит для устройств