Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 294
Проблем
Вероятна причина
Решение
По
време на
гладене от
гладещата
плоча падат
люспици и
нечистотии.
Твърдата вода
образува люспици в
гладещата плоча.
Използвайте един или
няколко пъти функцията за
премахване на накип Calc-
Clean (вж. глава “Почистване
и поддръжка”, раздел
‘Използване на функцията
Calc-Clean”).
Червеният
индикатор
мига
(само за
определени
модели).
Функцията за
автоматично
изключване
е изключила
ютията (вж. глава
“Характеристики”,
част “Автоматично
изключване”).
Помръднете леко ютията, за
да деактивирате функцията
за автоматично изключване.
Червеният индикатор за
автоматично изключване
загасва.
Ютията
издава
жужащ звук.
Функцията за
йонизирана пара
DeepSteam е
включена.
Ако чувате жужащ звук при
гладене без пара, натиснете
бутона за йонизирана пара,
за да изключите функцията за
йонизирана пара. Функцията
за йонизирана пара няма
ефект, когато гладите без
пара.
Жужащият
звук спира,
въпреки че
функцията
за
йонизирана
пара е
включена.
Жужащият звук
спира, когато
поставите ютията
на пета.
Жужащият звук се появява
отново, веднага щом
продължите да гладите.
Български
41
Образец
Мануал подходит для устройств