Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 294
nebezpečí
-
Žehličku nikdy neponořujte do vody.
upOzOrNěNí
-
Před připojením přístroje zkontrolujte, že síťová
zásuvka vyhovuje požadavkům (16 A dle typu).
-
Žehličku používejte pouze tehdy, je-li elektrický
systém ve vaší domácnosti dimenzován na odběr
16 A. Je-li zatížitelnost nižší, používání žehličky není
povoleno.
-
Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte,
zda napětí uvedené na typovém štítku souhlasí
s napětím v místní elektrické síti.
-
Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena
zástrčka, síťový kabel nebo samotný přístroj, ani
pokud přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává
voda.
-
Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její
výměnu provést společnost Philips, autorizovaný
servis společnosti Philips nebo obdobně
kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
-
Přístroj připojený k síti nikdy nenechávejte bez
dozoru.
-
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly
s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o
používání přístroje předem poučeny nebo nejsou
pod dohledem osoby zodpovědné za jejich
bezpečnost.
-
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
-
Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu
s horkou žehlicí plochou.
ČEštIna
43
Образец
Мануал подходит для устройств