Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 77 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 77 из 294
upOzOreNje
-
Prije ukopčavanja aparata provjerite ima li utičnica
odgovarajući napon (16 A, ovisno o vrsti).
-
Glačalo koristite samo ako električni sustav u
vašem domu ima jakost struje od 16 A. Korištenje
ovog glačala nije dopušteno ako je jakost
električne struje ispod 16 A
-
Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li
mrežni napon naveden na naljepnici s podacima
naponu lokalne mreže.
-
Aparat nemojte koristiti ako su na utikaču, kabelu
za napajanje ili samom aparatu vidljiva oštećenja,
ako je aparat pao na pod ili ako iz njega curi voda.
-
Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga
zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni
centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se
izbjegle potencijalno opasne situacije.
-
Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora dok
je spojen na mrežno napajanje.
-
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u
korištenje aparata.
-
Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi
igrala s aparatom.
-
Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s
vrućom površinom za glačanje.
oprez
-
Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
utičnicu.
-
Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje
oštećen.
-
Površina za glačanje može se jako zagrijati i
uzrokovati opekotine ako se dodiruje.
hRvatSkI
77
Образец
Мануал подходит для устройств