Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 81 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 81 из 294
4
Postavite odgovarajuću postavku pare
(pogledajte navedenu tablicu “Postavke
temperature i pare”).
Napomena: Provjerite odgovara li odabrana postavka
pare postavljenoj temperaturi glačanja.
5
Ukopčajte utikač u uzemljenu zidnu utičnicu.
,
Žuti indikator temperature se uključuje.
6
Kad se žuti indikator temperature isključi,
pričekajte neko vrijeme prije početka glačanja.
,
Indikator temperature će se tijekom glačanja
povremeno uključivati i isključivati.
kOriŠTeNje ApArATA
Napomena: Prilikom prvog korištenja glačala možda
ćete primijetiti malo dima, ali on će nestati nakon
kratkog vremena.
GLAčANje bez pAre
1
Postavite kontrolu pare na položaj 0 (= bez
pare).
2
Postavite potrebnu temperaturu glačanja
(poglavlje “Priprema za korištenje”, odjeljak
“Odabir postavki temperature i pare”).
hRvatSkI
81
Образец
Мануал подходит для устройств