Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 83 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 83 из 294
2
Postavite potrebnu temperaturu glačanja
(poglavlje “Priprema za korištenje”, odjeljak
“Odabir postavki temperature i pare”).
3
Postavite odgovarajuću postavku pare (poglavlje
“Priprema za korištenje”, odjeljak “Odabir
postavki temperature i pare”).
4
Jednom pritisnite gumb Ionic DeepSteam kako
biste uključili funkciju Ionic DeepSteam.
,
Plavi indikator pare s ionima se uključuje i čuje
se šuštanje.
,
Glačalo sada proizvodi ioniziranu paru koja vam
pomaže pri uklanjanju i najjačih nabora.
5
Ponovo pritisnite gumb Ionic DeepSteam kako
biste isključili funkciju Ionic DeepSteam.
Napomena: Funkcija Ionic DeepSteam učinkovita je
samo kada se koristi u kombinaciji s postavkama pare
i temperature između
2
i MAX.
Napomena: Nemojte koristiti funkciju stvaranja iona
kada glačate bez pare i/ili na niskim temperaturama.
Međutim, glačanje na niskim temperaturama bez pare
s uključenom funkcijom stvaranja iona neće oštetiti
glačalo.
hRvatSkI
83
Образец
Мануал подходит для устройств