Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 85 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 85 из 294
FUNKcijA zAUsTAVLjANjA KApANjA
Ovo glačalo ima funkciju za zaustavljanje kapanja:
glačalo automatski prestaje proizvoditi paru kada je
temperatura preniska kako bi se spriječilo kapanje
vode iz površine za glačanje. Kad se to dogodi, čut
ćete zvučni signal.
FUNKcijA zA AUTOmATsKO isKLjUčiVANje (sAmO
NeKi mOdeLi)
Funkcija automatskog isključivanja automatski
isključuje glačalo ako ga duže vrijeme niste
pomaknuli.
,
Crveni indikator automatskog isključivanja
treperi, što znači da je glačalo isključeno uz
pomoć funkcije automatskog isključivanja.
Ako želite da se glačalo opet zagrije:
1
podignite glačalo ili ga lagano pomaknite.
,
Crveni se indikator automatskog isključivanja
isključuje.
,
Ako se temperatura površine za glačanje spusti
ispod postavljene temperature, upalit će se žuti
indikator temperature.
2
Ako se žuti indikator temperature uključi
nakon što pomaknete glačalo, pričekajte da se
isključi prije početka glačanja.
Napomena: Ako se žuti indikator temperature ne
uključi nakon pomicanja glačala, temperatura površine
za glačanje još uvijek je odgovarajuća, a glačalo je
spremno za korištenje.
hRvatSkI
85
Образец
Мануал подходит для устройств