Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 100 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 100 из 194
-
Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir
pieslēgta elektrotīklam.
-
Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni)
ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu
drošību atbildīgā persona nav viņus īpaši apmācījusi šo
ierīci izmantot.
-
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
-
Neļaujiet elektrības vadam saskarties ar gludekļa
karsto gludināšanas virsmu.
Ievērībai
-
Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas
kontaktrozetei.
-
Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav kādi
bojājumi.
-
Gludekļa gludināšanas virsma var kļūt ārkārtīgi karsta,
un pieskaršanās tai var izsaukt apdegumus.
-
Kad jūs beidzat gludināšanu, kad jūs tīrat ierīci, kad
jūs piepildat vai iztukšojat ūdens tvertni un arī, kad
atstājat gludekli bez uzraudzības kaut uz pavisam īsu
brīdi: noregulējiet tvaika vadību pozīcijā 0, novietojiet
gludekli vertikāli un izvelciet elektrības kontaktdakšu
no elektrotīkla sienas kontaktligzdas.
-
Vienmēr novietojiet un lietojiet gludekli uz sausas,
stabilas un horizontālas virsmas.
-
Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens
attīrīšanas līdzekļus, gludināšanas šķidrumus vai citas
ķīmiskas vielas.
-
Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem
laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šajā rokasgrāmatā
sniegtajām instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās
pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Pirms pirmās lietošanas reizes
1
Noņemiet no gludekļa darba virsmas jebkuru uzlīmi, aizsargfoliju vai
plastiku.
2
Izskalojiet un iztīriet uzpildes vāciņu.
LATVIEŠU
102
Образец