Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 112 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 112 из 194
-
Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest
ono podłączone do sieci elektrycznej.
-
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia przez opiekuna.
-
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
-
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z
rozgrzaną stopą żelazka.
Uwaga
-
Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego
gniazdka elektrycznego.
-
Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest
uszkodzony.
-
Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i
dotknięcie jej może spowodować poparzenia.
-
Po zakończeniu prasowania ustaw regulator pary w
położeniu „0”, ustaw żelazko w pozycji pionowej i
wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka w
przypadku: czyszczenia urządzenia, napełniania lub
opróżniania zbiorniczka wody, odstawienia żelazka
nawet na krótką chwilę.
-
Zawsze korzystaj z żelazka na stabilnej, równej i
poziomej powierzchni.
-
Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu,
krochmalu, środków do usuwania kamienia,
ułatwiających prasowanie ani żadnych innych
środków chemicznych.
-
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól
elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i
używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie
jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych badań
naukowych.
POLSKI
114
Образец