Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 147 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 147 из 194
149
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips,
zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.
Opis zariadenia (Obr. 1)
1
Kropiaca dýza
2
Plniaci otvor
3
Tlačidlo kropenia
4
Ovládanie naparovania
5
Tlačidlo impulzu pary
6
Tlačidlo funkcie ionizovanej pary DeepSteam (len modely GC4880,
GC4875, GC4870)
7
Kontrolné svetlo funkcie ionizovanej pary DeepSteam (len modely
GC4880, GC4875, GC4870)
8
Otočný regulátor teploty
9
Žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty (všetky modely)/červené
kontrolné svetlo automatického vypnutia (iba modely GC4891/
GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/
GC4855/GC4852/GC4851/GC4850).
10 Sieťový kábel
11 Štítok s označením modelu
12 Žehliaca plocha
13 Tlačidlo funkcie Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa
Nie je zobrazené: Ochranný teplovzdorný kryt (len model GC4880)
Nie je zobrazené: Nádobka na plnenie
Dôlež
ité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento
návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v
budúcnosti.
Nebezpečenstvo
-
Žehličku nikdy neponárajte do vody.
Varovanie
-
Skôr, ako zariadenie pripojíte do siete, skontrolujte,
či sa napätie uvedené na štítku s označením modelu
zhoduje s napätím v sieti.
-
Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo
ak zariadenie spadlo, prípadne z neho uniká voda.
-
Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného
spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou
kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
SLOVENSKY
Образец