Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 148 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 148 из 194
-
Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho
nikdy nechať bez dozoru.
-
Spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad
alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
-
Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením.
-
Nedovoľte, aby sa sieťový kábel dostal do kontaktu s
horúcou žehliacou plochou žehličky.
Výstraha
-
Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
-
Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je
poškodený.
-
Žehliaca plocha žehličky môže byť veľmi horúca a pri
dotyku môže spôsobiť popáleniny.
-
Keď skončíte žehlenie, keď čistíte zariadenie, keď
plníte, alebo vyprázdňujete zásobník na vodu a tiež
keď, čo i len na krátku chvíľu, prestanete žehličku
používať: ovládač naparovania nastavte do polohy 0,
žehličku postavte do zvislej polohy a odpojte ju zo siete.
-
Žehličku vždy umiestnite a používajte na stabilnom,
hladkom a vodorovnom povrchu.
-
Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot,
škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa,
prostriedky na uľahčenie žehlenia ani žiadne iné
chemikálie.
-
Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
Elektromagnetické polia (EMF)
Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa
elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v
súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné
podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
SLOVENSKY
150
Образец