Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 157 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 157 из 194
Záruka a servis
Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú
stránku spoločnosti Philips,
www.philips.com
, alebo sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine
(telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza,
obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
Riešenie problémov
Ak je zariadenie nefunkčné alebo nefunguje správne, najskôr skontrolujte
nasledujúci zoznam problémov. Ak problém nie je v zozname uvedený,
zariadenie je pravdepodobne poškodené. V tom prípade Vám odporúčame
zaniesť zariadenie predajcovi alebo do servisného centra autorizovaného
spoločnosťou Philips.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Žehlička je
pripojená do siete,
ale žehliaca plocha
je studená.
Pravdepodobne je prerušený
kontakt.
Skontrolujte sieťový kábel, zástrčku a sieťovú
zásuvku.
Otočný regulátor teploty je v
polohe MIN.
Koliesko na nastavenie teploty otočte do
požadovanej polohy.
Žehlička nevytvára
žiadnu paru.
V zásobníku na vodu nie je
dostatok vody.
Naplňte zásobník na vodu (pozrite “Príprava na
použitie”. časť “Plnenie zásobníka na vodu”).
Ovládanie naparovania je
nastavené do polohy 0.
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 1 až 6
(pozrite si „Použitie zariadenia“, časť „Žehlenie s
naparovaním“).
Žehlička nie je dostatočne
zohriata a/alebo je aktivovaná
funkcia Drip stop.
Nastavte teplotu žehlenia, pri ktorej môžete
použiť naparovanie (
2
až MAX). Žehličku
postavte do vzpriamenej polohy, počkajte, kým
kontrolné svetlo nastavenia teploty nezhasne, a
potom začnite so žehlením.
Žehlička nevytvára
prídavný prúd pary.
Funkciu prídavného prúdu
pary ste používali príliš často
v priebehu veľmi krátkeho
času.
Pokračujte v žehlení v horizontálnej polohe a
predtým, ako znovu použijete funkciu prídavného
prúdu pary, chvíľu počkajte.
Nepostačujúca teplota
žehličky.
Nastavte teplotu žehlenia, pri ktorej sa dá
používať funkcia prídavného prúdu pary
(
3
až MAX). Žehličku postavte do
vzpriamenej polohy a počkajte, kým nezhasne
kontrolné svetlo nastavenia teploty, a potom
použite funkciu prídavného prúdu pary.
Počas žehlenia
padajú na žehlenú
látku kvapky vody.
Nezatvorili ste správne kryt
plniaceho otvoru.
Zatlačte kryt, aby sa ozvalo kliknutie.
SLOVENSKY
159
Образец