Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 16 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 16 из 194
18
Въведение
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За
да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome.
Общо описание (фиг. 1)
1
Дюза за пръскане
2
Отвор за пълнене
3
Бутон за пръскане
4
Регулиране на парата
5
Бутон за допълнителна пара
6
Бутон за йонизирана пара (само за GC4880, GC4875, GC4870)
7
Светлинен индикатор за йонизирана пара (само за GC4880,
GC4875, GC4870)
8
Температурен регулатор
9
Кехлибарен температурен индикатор (всички модели)/червен
индикатор за автоматично изключване (само за GC4891, GC4890,
GC4880, GC4875, GC4870, GC4865, GC4860, GC4856, GC4855,
GC4852, GC4851, GC4850).
10 Захранващ кабел
11 Табелка с данни
12 Гладеща повърхност
13 Бутон Calc-Clean за почистване на накип
Не е показан: Термоустойчив предпазен капак (само за GC4880)
Не е показана: чашка за пълнене
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно
това ръководство за потребителя и го запазете за
справка в бъдеще.
Опасност
-
Никога не потапяйте ютията във вода.
Предупреждение
-
Преди да включите уреда в контакта, проверете
дали напрежението, отбелязано на табелката на
уреда, отговаря на това на местната електрическа
мрежа.
-
Не използвайте уреда, ако щепселът,
захранващият кабел или самият уред имат видими
повреди, както и ако уредът е падал или тече.
-
Ако захранващият кабел се повреди, той
трябва да бъде подменен от представител или
упълномощен сервиз на Philips или лица с подобна
квалификация, за да се избегне опасност.
БЪЛГАРСКИ
Образец