Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 17 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 17 из 194
-
Никога не оставяйте уреда без наблюдение,
когато е включен.
-
Този уред не е предназначен за ползване
от хора с физичиска, сетивна или умствена
недостатъчност, а също и от лица без опит и
познания, вкл. деца, ако са оставени без надзор
и не са инструктирани от страна на отговарящо
за тяхната безопасност лице относно начина на
използване на уреда.
-
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
-
Не допускайте захранващият кабел да се допира
до горещата гладеща повърхност на ютията.
Внимание
-
Включвайте уреда само в заземен електрически
контакт.
-
Проверявайте редовно за евентуални повреди на
захранващия кабел.
-
Гладещата плоча на ютията може да се нагорещи
много и да причини изгаряне при докосване.
-
Когато сте свършили с гладенето, когато
почиствате уреда, когато пълните или изпразвате
резервоара за вода, а също и когато оставяте
ютията дори за момент: поставете регулатора на
парата в положение 0, поставете ютията върху
петата й и изключете щепсела от контакта.
-
Винаги поставяйте и използвайте ютията върху
хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
-
Не сипвайте във водния резервоар парфюм,
оцет, кола, препарати за отстраняване на накип,
помощни препарати за гладене или други
химикали.
-
Този уред е предназначен само за битови цели.
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение
на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно
и съобразно инструкциите в това ръководство за потребителя, уредът
е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
БЪЛГАРСКИ
19
Образец