Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 194
31
-
Přístroj připojený k síti nikdy nenechávejte bez
dozoru.
-
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly
s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání
přístroje předem poučeny nebo nejsou pod
dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
-
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
-
Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkou
žehlicí plochou.
Upozornění
-
Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných
zásuvek.
-
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozena síťová
šňůra.
-
Nedotýkejte se žehlicí plochy, je velmi horká a mohli
byste se spálit.
-
Po ukončení žehlení, při čištění přístroje, při plnění
či vyprazdňování nádržky na vodu i při krátkém
ponechání žehličky bez dozoru: nastavte regulátor
páry do polohy 0, postavte žehličku na zadní stranu a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.
-
Žehličku vždy pokládejte a používejte na stabilním a
vodorovném povrchu.
-
Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob,
odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné
chemické látky.
-
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se
elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud
dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Před prvním použitím
1
Sejměte všechny případné nálepky, ochranné fólie a igelity z žehlicí
plochy.
2
Vypláchněte a vysušte plnicí nádobku.
ČEŠTINA
31
Образец