Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 40 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 40 из 194
42
Sissejuhatus
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid!
Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel
www.philips.com/welcome.
Üldine kirjeldus (Jn 1)
1
Piserdusotsik
2
Täiteava
3
Piserdusnupp
4
Aururegulaator
5
Lisaauru nupp
6
Funktsiooni Ionic DeepSteam nupp (ainult mudelid GC4880, GC4875
ja GC4870)
7
Funktsiooni Ionic DeepSteam märgutuli (ainult mudelid GC4880,
GC4875 ja GC4870)
8
Temperatuuri ketasregulaator
9
Merevaigukollane temperatuuri märgutuli (kõikidel tüüpidel) / punane
automaatse väljalülituse märgutuli GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/
GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/
GC4850 ainult).
10 Toitejuhe
11 Tüübisilt
12 Triikraua tald
13 Calc-Clean (katlakivi eemaldamine) nupp
Pole näidatud: kuumusekindel kaitsekate (ainult mudelil GC4880)
Pole näidatud: täitmisnõu
Täh
tis
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
Oht
-
Ärge kunagi kastke triikrauda vette.
Hoiatus
-
Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et triikraua
nimiandmete sildil näidatud pinge ühtib kohaliku
voolupingega.
-
Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel või
seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või kui seade
on maha pillatud või lekib.
-
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike
olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips,
Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset
kvalifikatsiooni omav isik.
EESTI
Образец