Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 194
-
Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet
järelevalveta.
-
Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või
vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste
või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja
arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
neid seadme kasutamise juures valvab või on neid
selleks juhendanud.
-
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
-
Ärge laske toitejuhtmel vastu triikraua kuuma talda
minna.
Ettevaatust
-
Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti.
-
Kontrollige juhet korrapäraselt, et leida võimalikke
vigastusi.
-
Triikraua tald võib minna väga kuumaks ja
puudutamisel tekitada põletusi.
-
Kui olete triikimise lõpetanud, puhastate seadet,
täidate või tühjendate veepaaki ning kui katkestate
kasvõi hetkeks triikimise, pange aururegulaator
asendisse 0, triikraud kannale seisma ning eemaldage
pistik elektrivõrgust.
-
Alati pange ja kasutage triikrauda kuival, kindlal ja
horisontaalsel pinnal.
-
Ärge täitke veepaaki lõhnaõli, äädika, tärgeldamise,
katlakivieemaldamise ega mingite teiste keemiliste
vahenditega.
-
Seade on mõeldud kasutamiseks vaid
kodumajapidamises.
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetvälju (EMF) käsitlevatele
standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile
vastavalt, on seadet tänapäevaste teaduslike tõendite alusel ohutu kasutada.
Enne esimest kasutamist
1
Eemaldage triikraua tallalt kõik kleebised, kaitsekile või plastkaitse.
2
Loputage ja kuivatage täitmisnõu.
EESTI
43
Образец