Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 99 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 99 из 194
101
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu
Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē
www.philips.com/welcome.
Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)
1
Izsmidzināšanas sprausla
2
Uzpildes atvere
3
Izsmidzināšanas poga
4
Tvaika regulators
5
Pastiprināta tvaika poga
6
Ionic DeepSteam poga (tikai modeļiem GC4880, GC4875, GC4870)
7
Ionic DeepSteam indikators (tikai modeļiem GC4880, GC4875,
GC4870)
8
Temperatūras izvēles ripa
9
Dzintarkrāsas temperatūras indikators (visiem modeļiem) / sarkans
automātiskās izslēgšanas indikators (tikai modeļiem GC4891/GC4890/
GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/
GC4852/GC4851/ GC4850).
10 Elektrības vads
11 Modeļa plāksnīte
12 Gludināšanas virsma
13 Calc–Clean poga
Nav redzams: karstumizturīgs aizsargvāks (tikai modelim GC4880)
Nav uzrādīts: uzpildes vāciņš
Svarī
gi!
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
-
Nekad neiegremdējiet gludekli ūdenī.
Brīdinājums!
-
Pirms pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz
ierīces modeļa plāksnītes norādītais spriegums atbilst
jūsu vietējā elektrotīkla spriegumam.
-
Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam, kontaktdakšai
vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi, kā arī, ja ierīce ir
kritusi zemē vai tai ir sūce.
-
Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips
pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem
vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no
briesmām.
LATVIEŠU
Образец