Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 13 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 13 из 36
13
HR
Funkciju za dodatnu količinu pare možete
koristiti u vodoravnom i okomitom položaju
tako da pritisnete i zadržite gumb za paru.
Za optimalan rad funkcije za dodatnu količinu
pare preporučuje se pritiskanje i otpuštanje
gumba za paru u intervalima od 5 sekundi.
HU
A gőzvezérlő gomb nyomva tartásával a
gőzlövet funkciót vízszintes és függőleges
helyzetben is használhatja.
Az optimális gőzlövet-teljesítményhez
javasolt 5 másodpercenként lenyomni és
felengedni a gőzvezérlő gombot.
LT
Paspaudę ir laikydami garų srovės mygtuką,
galite naudoti garų srovės funkciją laikydami
lygintuvą tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.
Kad būtų naudojama optimalaus galingumo
garų srovė, rekomenduojame spausti ir
atleisti garų srovės mygtuką kas 5 sekundes.
LV
Varat izmantot papildu tvaika funkciju gan
horizontālā, gan vertikālā pozīcijā, nospiežot
un turot nospiestu tvaika padeves slēdzi.
Lai iegūtu optimālu tvaika padevi, ieteicams
nospiest un atlaist tvaika padeves slēdzi ar
5 sekunžu intervālu.
RO
Puteţi utiliza funcţia de jet de abur
atât orizontal, cât şi vertical apăsând şi
menţinând apăsat declanşatorul de abur.
Pentru o performanţă optimă a călcării
cu abur, este recomandat să apăsaţi şi să
eliberaţi declanşatorul de abur la intervale
de 5 secunde.
RU
Функцию парового удара можно использо-
вать в горизонтальном и вертикальном по-
ложениях. Просто нажмите и удерживайте
кнопку подачи пара.
Для получения оптимальных результатов
нажимайте и отпускайте кнопку подачи
пара с интервалом в 5 секунд.
SK
Funkciu prídavného prúdu pary môžete
použiť vo vodorovnej aj zvislej polohe
stlačením a podržaním aktivátora naparovania.
Na dosiahnutie optimálneho výkonu
prídavného prúdu pary odporúčame
stláčať a uvoľňovať aktivátor naparovania v
intervaloch 5 sekúnd.
SL
Funkcijo za izpust pare lahko uporabljate v
vodoravni in navpični legi tako, da pridržite
sprožilnik pare.
Za optimalno delovanje izpusta pare
priporočamo, da pritisnete in izpustite
sprožilnik pare v intervalih po 5 sekund.
SR
Funkciju dodatne količine pare možete da
koristite horizontalno i vertikalno tako što
ćete pritisnuti i zadržati dugme za paru.
Da biste postigli optimalne rezultate
funkcije dodatne količine pare, preporučuje
se da pritiskate i otpuštate dugme za paru
u intervalima od 5 sekundi.
UK
Функцію подачі парового струменя
можна використовувати як у
горизонтальному положенні, так і в
вертикальному, для цього натиснувши та
утримуючи кнопку відпарювання.
Для оптимальної дії парового струменя
рекомендується натискати й відпускати
кнопку подачі парового струменя з
інтервалами в 5 секунд.
Образец