Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 5 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 5 из 36
5
LT
Jūsų prietaisas skirtas naudoti su
vandentiekio vandeniu. Jei gyvenate
vietovėje, kurioje vanduo labai kietas,
gali greitai susidaryti nuosėdos. Tokiu
atveju rekomenduojama naudoti tik
demineralizuotą arba distiliuotą vandenį,
kad jūsų prietaisas veiktų ilgiau.
Pastaba. Nepilkite į prietaisą
kvepalų, vandens iš džiovyklės, acto,
magnetiškai apdoroto vandens („Aqua+“),
krakmolo, nuosėdų šalinimo priemonių,
pagalbinių lyginimo priemonių, chemiškai
valyto vandens ar kitų cheminių medžiagų,
nes dėl jų gali taškytis vanduo, atsirasti rudų
dėmių arba gali būti sugadintas prietaisas.
LV
Ierīce ir paredzēta lietošanai ar krāna ūdeni.
Ja dzīvojat reģionā, kur ir ļoti ciets ūdens, var
ātri veidoties katlakmens nogulsnes.Tāpēc
ieteicams izmantot attīrītu vai destilētu
ūdeni, lai paildzinātu ierīces darbības laiku.
Piezīme: nepievienojiet smaržas, ūdeni no
žāvētāja, etiķi, magnētiski apstrādātu ūdeni
(piem., Aqua+), cieti, atkaļķošanas līdzekļus,
gludināšanas palīglīdzekļus, ķīmiski atkaļķotu
ūdeni vai citas ķimikālijas, jo tās var izraisīt
ūdens smidzināšanu, brūnus traipus vai
ierīces bojājumus.
RO
Acest aparat a fost proiectat pentru
utilizare cu apă de la robinet. Dacă locuiţi
într-o zonă cu apă foarte dură, calcarul
se poate depune rapid. Prin urmare, se
recomandă să utilizaţi apă demineralizată
sau distilată pentru a prelungi durata de
viaţă a aparatului dvs.
Notă: Nu adăugaţi parfum, apă dintr-o
maşina de uscat prin centrifugare, oţet, apă
tratată magnetic (de exemplu, Aqua+),
amidon, agenţi de detartrare, aditivi de
călcare, apă dedurizată chimic sau alte
substanţe chimice, deoarece acestea pot
provoca vărsarea apei, colorarea în maro
sau deteriorarea aparatul dvs.
RU
Прибор предназначен для использования
с водопроводной водой. Если в вашем
регионе вода очень жесткая, накипь
может образовываться быстрее. В этом
случае для продления срока службы
прибора рекомендуется использовать
только деминерализованную или
дистиллированную воду.
Примечание. Во избежание появления
протечек, коричневых пятен или
повреждения устройства не добавляйте в
прибор душистую воду, воду из сушильной
машины, уксус, воду, обработанную
магнитным полем (например, Aqua+),
крахмал, средства очистки от накипи,
добавки для глажения, химические
вещества или воду, подвергшуюся очистке
с использованием химических средств.
SK
Toto zariadenie je navrhnuté na používanie s
vodou z vodovodu. Ak žijete v oblasti s veľmi
tvrdou vodou, môže dôjsť k rýchlej tvorbe
vodného kameňa. Na predĺženie životnosti
vášho zariadenia preto odporúčame používať
len demineralizovanú alebo destilovanú vodu.
Poznámka: Nepridávajte parfumy, vodu zo
sušičky bielizne, ocot, magneticky upravenú
vodu (napr. Aqua+), škrob, prostriedky na
odstránenie vodného kameňa, prostriedky
na uľahčenie žehlenia, chemicky zmäkčenú
vodu ani žiadne iné chemické látky, pretože
môžu spôsobiť únik vody, hnedé škvrny
alebo poškodiť vaše zariadenie.
SL
Aparat je namenjen uporabi z vodo
iz pipe. Če živite na območju z zelo
trdo vodo, lahko pride do hitrega
nabiranja vodnega kamna. V tem primeru
priporočamo, da za podaljšanje življenjske
dobe aparata uporabite destilirano vodo.
Opomba: ne dodajajte dišav, vode iz
sušilnika, kisa, magnetno obdelane vode (npr.
Aqua+), škroba, sredstev za odstranjevanje
vodnega kamna, pripomočkov za likanje,
kemično omehčane vode ali drugih
kemikalij, ker lahko uhaja voda, nastanejo
rjavi madeži ali se poškoduje aparat.
Образец