SCARLETT SC-SI30K15 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 16 из 23)

Языки: Русский
Страницы:23
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 16 из 23
IM014
www.scarlett.ru
SC-SI30K15
16
Novietojiet gludekli vertikāli uz gludināmā dēļa, pēc tam pieslēdzat to pie elektrostrāvas.
Uzstādiet termoregulatoru pozīcijā
“••” vai “•••”.
Sagaidiet, kamēr nodzisīs uzsildīšanas gaismas indikators, t.i., kamēr būs sasniegta uzstādītā temperatūra.
Uzstādiet tvaika pakāpes regulatoru izvēlētajā pozīcijā
.
Pēc darba beigām noregulējiet termoregulatoru minimālajā pozīcijā
un atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
UZMANĪBU
:
Lai izvairītos no apdegumu iegūšanas nesaskaraties ar tvaiku, kas izdalās no gludekļa pēdas
atvērumiem.
SAUSĀ GLUDINĀŠANA
Jūs varat gludināt sausā veidā, arī tad, ja rezervuārā atrodas ūdens. Ja šāda veida gludināšana tiek veikta ilgāku
laiku, nav ieteicams rezervuārā daudz. pildīt ūdeni.
Uzstādiet tvaika pakāpes regulatoru minimālajā pozīcijā
0.
UZMANĪBU:
Ja gludināšanas laikā rodas nepieciešamība izmantot gludināšanu ar tvaiku, bet rezervuārā nav
ūdens, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet kamēr tas atdzisīs, tikai tad iepildiet ūdeni.
TVAIKA SITIENS
Šī funkcija paredzēta kā papildus vienreizēja tvaika padeve, gludinot audumu vietas, kas ir īpaši saburzītas.
Nospiediet tvaika padeves pogu.
PIEZĪME
:
Lai izvairītos no ūdens tecēšanas no tvaika atverēm, tvaika padeves pogu neturiet nospiestu ilgāk par 5
sekundēm.
PIEZĪME:
Nespiediet tvaika pogu vairāk kā 3 reizes pēc kārtas, jo gludeklis ātri atdzisīs.
VERTIKĀLĀ GLUDINĀŠAN
A AR TVAIKU
Pārliecinaties, ka rezervuārā ūdens ir pietiekamā daudzumā
.
Pieslēdziet gludekli pie elektrotīkla un novietojiet vertikālā stāvoklī.
Uzstādiet termoregulatoru un tvaika pakāpes regulatoru maksimālā pozīcijā
.
Nospiediet tvaika padeves pogu turot gludekli vertikālā stāvoklī
.
AIZSRAGFUNKCIJA PRET
SŪCI „ANTIPILE”
Pretpilienu funkcija ļauj novērst ūdens notecējumu un plankumu rašanos uz auduma, kad gludina ar zemām
temperatūrām
DARBA BEIGŠANA
Uzstādiet temperatūras regulatoru minimālajā pozīcijā
.
Atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
ECO REŽĪMS
ECO režīms ļauj ietaupīt līdz 30% elektroenerģijas un ir paredzēts efektīvākai lielākās daļas audumu
gludināšanai. Izgludināšana notiek pateicoties optimālas temperatūras, kas piemērota lielākai daļai audumu
(izņemot sintētiku) un spēcīga tvaika apvienojumam.
Iepildiet ūdeni rezervuārā saskaņā ar instrukciju.
Uzstādiet termoregulatoru stāvoklī ECO
AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS
Šī funkcija ļauj izslēgt gludekli automātiski, ja tas paliek nekustīgs horizontālā stāvoklī ilgāk par 30 sekundēm vai
vertikālā stāvoklī ilgāk par 8 minūtēm. Tādējādi tiek pilnīgi novērsta ugunsgrēka izcelšanās iespēja.
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Pirms gludekļa tīrīšanas, pārliecinieties vai tas ir atvienots no elektrostrāvas un pilnībā atdzisis.
Neizmantojiet abrazīvos tīrīšanas līdzekļus gludekļa pēdas attīrīšanai.
PAŠATTĪRĪŠANĀS
Uzpildiet ūdens rezervuāru līdz maksimālajam līmenim, aiztaisiet vāciņu.
Uzstādiet termoregulatoru maksimālā pozīcijā.
Pieslēdziet gludekli pie elektrotīkla.
Sagaidiet,
kamēr izdzisīs uzsildīšanas gaismas indikators.
Horizontāli turot gludekli virs izlietnes uzstādiet tvaika padeves regulatoru maksimālajā režīmā un nospiediet
pašattīrīšanās pogu.
Tvaiks un karstais ūdens no gludekļa pēdas atverēm izvadīs visu piesārņojumu. Darbības laikā ieteicams
gludekli šūpot uz priekšu un atpakaļ.
Pie pastiprināta gludekļa atvērumu aizkaļķošanās, iesakām procedūru atkārtot.
Lai izžāvētu gludekļa pēdu, nogludiniet vairākas reizes pa nevajadzīgu auduma gabalu.
GLABĀŠANA
Atvienojiet gludekli no elektrotīkla, izlejiet lieko ūdeni no rezervuāra, ļaujiet tam pilnībā atdzist.
Aptiniet elektovadu ap glud
ekļa korpusu.
Lai nesabojātu gludekļa pēdu, vienmēr glabājiet to vertikālā stāvoklī.
LT
VARTOTOJO INSTRUKCIJA
SAUGUMO PRIEMONĖS
Prietaiso gedimams išvengti prieš pirmąjį naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Neteisingai
naudodamiesi gaminiu,
Jūs galite jį sugadinti, patirti nuostolių arba pakenkti savo sveikatai.
Prieš pirmąjį naudojimą patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros
tinklo parametrus.
Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nėr
a skirtas pramoniniam naudojimui.
Naudoti tik patalpose. Nesinaudokite prietaisu esant aukštam drėgnumo lygiui.
Образец
Мануал подходит для устройств