SCARLETT SC-SI30K15 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 23)

Языки: Русский
Страницы:23
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 23
IM014
www.scarlett.ru
SC-SI30K15
18
GARINIMAS
Išjunkite laidynę iš elektros tinklo ir pripildykite vandens rezervuarą.
Pastatykite laidynę vertikaliai ant laidymo lentos ir įjunkite.
Nustatykite termoreguliatorių į padėtį
“••” arba “•••”.
Palaukite kol užges įkaitimo indikatorius, t.y. laidynė pasieks nustatytosios temperatūros.
Nustatykite garinimo reguliatorių į pasirinktą padėtį.
Baigę laidyti nustatykite termoreguliatorių į minimalią padėtį ir išjunkite laidynę iš ele
ktros tinklo.
DĖMESIO:
Nudegimų pavojus! Venkite kontakto su laidynės padu ir garais.
SAUSAS LAIDYMAS
Jūs galite laidyti sausajame režime, net jeigu rezervuare yra vandens. Tačiau ilgai laidydami šiame režime
nepilkite per daug vandens į rezervuarą.
Nustat
ykite garinimo reguliatorių į minimalią padėtį
0.
DĖMESIO:
Jei laidydami norite įjungti garinimo režimą, bet rezervuare nėra vandens, išjunkite laidynę iš elektros
tinklo ir palaukite, kol ji atvės, ir tik po to pilkite vandenį.
GARŲ SMŪGIS
Ši funkcija lei
džia papildomai įleisti garus laidant labai suglamžytas audinio klostes.
Paspauskite garinimo mygtuką.
PASTABA:
Garinant vanduo gali išsilieti iš pado skylučių, todėl ne
spauskite garinimo mygtuko ilgiau kaip 5
sekundes.
PASTABA:
Nespauskite garinimo mygtuk
o daugiau negu 3 kartus iš eilės, nes laidynė greitai atvės.
VERTIKALUS GARINIMAS
Įsitikinkite, kad rezervuare pakanka vandens.
Įjunkite laidynę į elektros tinklą ir pastatykite ją vertikaliai.
Nustatykite termoreguliatorių ir garinimo reguliatorių į maksimalią padėtį.
Laikydami laidynę vertikaliai paspauskite garinimo mygtuką.
APSAUGOS NUO LAŠĖJIM
O FUNKCIJA «ANTILAŠAS»
Apsaugos nuo vandens lašėjimo funkcija „antilašas“ padeda išvengti vandens lašėjimo ir šlapių dėmių ant
audinio laidynei veikiant žemoje t
emperatūroje.
LAIDYMO PABAIGA
Nustatykite termoreguliatorių į minimalią padėtį.
Išjunkite laidynę iš elektros tinklo.
„ECO“ režimas
„ECO“ režimas leidžia sutaupyti iki 30% elektros energijos ir skirtas efektyviau lyginti daugelį audinių rūšių.
Lyginama pa
laikant daugeliui audinių tinkamą ir optimalią temperatūrą (išskyrus sintetinius) ir stiprų garą.
Laikydamiesi instrukcijos nurodymų, į vandeniui skirtą talpą įpilkite vandens.
Nustatykite termoreguliatorių „ECO“ padėtimi.
AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS
Ši funk
cija leidžia automatiškai išjungti laidynę, jai esant horizontalioje padėtyje be judėjimo daugiau kaip 30
sekundžių arba vertikalioje padėtyje be judėjimo daugiau kaip 8 minučių. Tokiu būdu visiškai išvengiamas gaisro
pavojus.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš va
lydami laidynę įsitikinkite, kad ji yra išjungta iš elektros tinklo ir visiškai atvėso.
Valydami laidynės padą nenaudokite šveitimo valymo priemonių.
SAVAIMINIS IŠSIVALYMAS
Pripildykite vandens rezervuarą iki maksimalios žymės ir uždenkite dangtį.
Nustatyk
ite termoreguliatorių į maksimalią padėtį.
Įjunkite laidynę į elektros tinklą.
Palaukite kol užges įkaitimo indikatorius.
Laikydami laidynę horizontaliai virš kriauklės nustatykite garinimo reguliatorių į maksimalią padėtį ir paspauskite
savaiminio išsival
ymo mygtuką.
Išeinantys iš skylučių garai ir vanduo išvalys nešvarumus. Tuo metu rekomenduojama linguoti laidynę pirmyn
-
atgal.
Laidynei smarkiai užsiteršus rekomenduojama pakartoti savaiminio išsivalymo ciklą.
Norėdami išdžiovinti laidynės padą, išlaidykite nereikalingą audinį.
SAUGOJIMAS
Išjunkite laidynę iš elektros tinklo, išpilkite visą vandenį iš rezervuaro, ir leiskite jai atvėsti.
Apvyniokite maitinimo laidą aplink kulną.
Saugodami laidynės padą nuo įbrėžimų, laikykite ją vertikaliai.
H
HASZNALATI UTASÍTÁS
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Kezelési
útmutatót. A helytelen kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz, vagy a használó sérüléséhez vezethet.
A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek
-
e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos
hálózat adataival.
Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
Образец
Мануал подходит для устройств