SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 101 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 101 из 162
– 8
Indica
ţ
ie
: Înainte de utilizarea în continuare usca
ţ
i fil-
trul-cartu
ş
umed în regim de func
ţ
ionare uscat
ă
.
Figura
Împinge
ţ
i furtunul de aspirare în racordul de la apa-
rat pân
ă
acesta intr
ă
în loca
ş
.
Pentru a îndep
ă
rta furtunul ap
ă
sa
ţ
i cu degetul ele-
mentul de prindere
ş
i trage
ţ
i-l afar
ă
.
Indica
ţ
ie:
Accesoriile, cum ar fi de ex. periile de aspirare (op-
ţ
ional) pot fi aplicate direct pe piesa de racord
ş
i conectate
astfel la furtunul de aspira
ţ
ie.
Pentru utilizarea comod
ă
ş
i în înc
ă
perile mici.
Mânerul demontabil poate fi montat la nevoie între ac-
cesoriu
ş
i furtunul de aspira
ţ
ie.
Vezi pozi
ţ
ia 14.
Recomandare:
Pentru aspirarea podelei monta
ţ
i mâ-
nerul pe furtunul de aspira
ţ
ie.
Figura
Âmpinge
ţ
i mânerul pe furtunul de aspira
ţ
ie, pân
ă
când se blocheaz
ă
,
Figur
ă
Pentru a scoate mânerul de pe furtunul de aspira-
ţ
ie, ap
ă
sa
ţ
i elementul de prindere cu degetul
ş
i
scoate
ţ
i mânerul.
Indica
ţ
ie:
Dac
ă
scoate
ţ
i mânerul pute
ţ
i monta acceso-
riile
ş
i direct pe furtunul de aspira
ţ
ie.
Recomandare:
Pentru aspirarea podelei monta
ţ
i mâ-
nerul pe furtunul de aspira
ţ
ie.
Vezi pozi
ţ
ia 13.
Figura
Îmbina
ţ
i
ţ
evile de aspira
ţ
ie
ş
i conecta
ţ
i-le la mâner.
Pentru col
ţ
uri, rosturi, calorifere
ş
i zone greu acce-
sibile.
Figura
La aparatele cu o singur
ă
inser
ţ
ie:
Indica
ţ
ie:
Pentru aspirarea de pe podea a murd
ă
riei us-
cate sau a apei - lucra
ţ
i întotdeauna cu o inser
ţ
ie (perie
sau lam
ă
de cauciuc) în duza de podea.
La aparatele cu dou
ă
inser
ţ
ii:
Pentru aspirarea de pe podea a murd
ă
riei uscate
aplica
ţ
i inser
ţ
ia cu dou
ă
perii în duza de podea.
Pentru aspirarea de pe podea a
apei aplica
ţ
i inser-
ţ
ia cu dou
ă
lame de cauciuc în duza de podea.
Figura
Pentru conectarea furtunului de aspirare la un dis-
pozitiv electric.
Dac
ă
este nevoie ajusta
ţ
i adaptorul cu ajutorul unui
cu
ţ
it în func
ţ
ie de diametrul de conectare a dispozi-
tivului electric.
ATEN
Ţ
IE
Asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
filtrul-cartu
ş
se folose
ş
te la toate lucr
ă
ri-
le, atât la cele de aspirare umed
ă
cât
ş
i la cele de aspi-
rare uscat
ă
!
Figura
Înainte de punerea în func
ţ
iune monta
ţ
i piesele ne-
fixate, livrate împreun
ă
cu aparatul.
Figura
Monta
ţ
i accesoriile
Figura
Introduce
ţ
i
ş
techerul în priz
ă
.
Figura
Porni
ţ
i aparatul.
ATEN
Ţ
IE
Înainte de utilizare verifica
ţ
i filtrul în privin
ţ
a deterior
ă
ri-
lor
ş
i schimba
ţ
i-l dac
ă
este nevoie.
Lucra
ţ
i numai cu filtru-cartu
ş
uscat!
Figura
Recomandare
: Pentru aspirarea prafului fin intro-
duce
ţ
i sacul de filtrare.
Gradul de umplere al sacului de filtrare depinde de
mizeria care se aspir
ă
.
În cazul pulberilor fine, al nisipului etc., sacul de fil-
trare trebuie înlocuit mai des.
Sacii de filtrare pot plesni, de aceea înlocui
ţ
i-le în-
totdeauna în timp util!
ATEN
Ţ
IE
Aspirai cenu
ş
a rece doar cu un preseparator.
Num
ă
r de comand
ă
tip Basic: 2.863-139.0, tip Pre-
mium: 2.863-161.0.
La aspirarea umezelii
ş
i a apei ave
ţ
i grij
ă
s
ă
folosi
ţ
i
inser
ţ
ia corect
ă
pentru duza de podea
ş
i conecta
ţ
i
accesoriul adecvat.
ATEN
Ţ
IE
Nu folosi
ţ
i sac de filtrare!
Indica
ţ
ie:
Dac
ă
rezervorul este plin, un plutitor închide
orificiul de aspira
ţ
ie, iar aparatul func
ţ
ioneaz
ă
cu tura
ţ
ie
m
ă
rit
ă
. Opri
ţ
i imediat aparatul
ş
i goli
ţ
i rezervorul.
Figura
Dac
ă
este nevoie ajusta
ţ
i adaptorul cu ajutorul unui
cu
ţ
it în func
ţ
ie de diametrul de conectare a dispozi-
tivului electric.
Introduce
ţ
i adaptorul pe mânerul furtunului de aspi-
rare
ş
i cupla
ţ
i cu conexiunea aparatului electric.
Conecta
ţ
i priza uneltei electrice la aspirator.
Furtun de aspira
ţ
ie cu pies
ă
de racordare
Mâner demontabil
Ţ
eav
ă
de aspirare 2 x 0,5 m
Duz
ă
pentru rosturi
Duz
ă
pentru podea
(cu accesorii)
Adaptor
Utilizarea
Înainte de punerea în func
ţ
iune
Punerea în func
ţ
iune
Aspirarea uscat
ă
Indica
ţ
ii sac de filtrare
Aspirarea umed
ă
Lucrul cu unelte electrice
101
RO
Образец
Мануал подходит для устройств