SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 103 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 103 из 162
– 5
Vážený zákazník,
Pred prvým použitím vášho zariadenia si
pre
č
ítajte tento pôvodný návod na použi-
tie, konajte pod
ľ
a neho a uschovajte ho
pre neskoršie použitie alebo pre
ď
alšieho majite
ľ
a zaria-
denia.
Prístroj je ur
č
ený v súlade s popismi a bezpe
č
nostnými
pokynmi na používanie uvedené v tomto návode na ob-
sluhu ako univerzálny prístroj na vysávanie.
Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné ú
č
ely a nie je
ur
č
ený znáša
ť
nároky priemyselného používania.
Prístroj chrá
ň
te pred daž
ď
om. Neskladujte ho vo
vonkajších priestoroch.
Týmto spotrebi
č
om nie je možné vysáva
ť
popol a
sadze.
Univerzálny vysáva
č
používajte len s:
Originálnym filtra
č
ným vreckom.
Originálnymi náhradnými dielmi, príslušenstvom
alebo špeciálnym príslušenstvom.
Výrobca neru
č
í za prípadné škody, ktoré boli spôsobe-
né nesprávnym používaním alebo chybnou obsluhou.
Obalové materiály sú recyklovate
ľ
né. Obalové
materiály láskavo nevyhadzujte do komunálne-
ho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhot-
ných surovín.
Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklo-
vate
ľ
né látky, ktoré by sa mali opät' zužitkovat'.
Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do
vhodnej zberne odpadových surovín.
Filter a filtra
č
né vrecko sú vyrobené z materiálov, ktoré
šetria životné prostredie.
Pokia
ľ
neobsahujú žiadne nasaté substancie, ktoré sú
zakázané likvidova
ť
do domového odpadu, môžete ich
zlikvidova
ť
do normálneho domového odpadu.
Pokyny k zloženiu (REACH)
Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH
V každej krajine platia záru
č
né podmienky vydané na-
šou príslušnou distribu
č
nou organizáciou. Po
č
as záru
č
-
nej lehoty bezplatne odstránime akéko
ľ
vek poruchy za-
riadenia zaprí
č
inené chybou materiálu alebo výrobnou
chybou. Pri uplat
ň
ovaní záruky sa láskavo obrá
ť
te spo-
lu so zariadením a dokladom o kúpe na svojho predajcu
alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej
služby.
V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša
pobo
č
ka KÄRCHER.
Výber naj
č
astejšie potrebných náhradnych dielov náj-
dete na konci prevádzkového návodu.
Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu ale-
bo v pobo
č
ke firmy KÄRCHER.
±
NEBEZPE
Č
ENSTVO
Zariadenie pripájajte iba na
striedavý prúd. Napätie musí
zodpoveda
ť
údajom na typo-
vom štítku zariadenia.
Nikdy sa nedotýkajte sie
ť
ovej
zásuvky a vidlice vlhkými ru-
kami.
Sie
ť
ovú zástr
č
ku ne
ť
ahajte
zo zásuvky za sie
ť
ový kábel.
Pred každým použitím skon-
trolujte,
č
i nie je poškodený
prívodný kábel alebo sie
ť
ová
vidlica. Poškodený prívodný
kábel dajte bezodkladne vy-
meni
ť
autorizovanej servisnej
službe alebo kvalifikovanému
elektrotechnikovi.
Na predchádzanie úrazom
spôsobeným elektrickým prú-
dom odporú
č
ame používa
ť
sie
ť
ové zásuvky s predrade-
ným ochranným isti
č
om proti
zvodovým prúdom (menovitý
spínací prúd max. 30 mA).
Pred každým ošetrením a
údržbou zariadenie vypnite a
vytiahnite zástr
č
ku.
Opravy a práce na elektric-
kých konštruk
č
ných dielcoch
môže vykonáva
ť
výhradne
autorizovaná servisná služ-
ba.
Obsah
Všeobecné pokyny
SK
5
Popis prístroja
SK
7
Obsluha
SK
8
Starostlivos
ť
a údržba
SK
9
Pomoc pri poruchách
SK
9
Technické údaje
SK
9
Všeobecné pokyny
Používanie výrobku v súlade s jeho ur
č
ením
Ochrana životného prostredia
Likvidácia filtra a filtra
č
ného vrecka
Záruka
Servisná služba
Objednávka náhradných dielov a
špeciálneho príslušenstva
Bezpe
č
nostné pokyny
103
SK
Образец
Мануал подходит для устройств