SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 104 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 104 из 162
– 6
±
VÝSTRAHA
Tento prístroj nie je ur
č
ený
nato, aby ho používali osoby
s obmedzenými fyzickými,
senzorickými alebo duševný-
mi schopnos
ť
ami alebo ne-
dostatkom skúseností a/ale-
bo nedostato
č
nými vedomos-
ť
ami, môžu ho použi
ť
iba
v tom prípade, ak sú kvôli
vlastnej bezpe
č
nosti pod do-
zorom spo
ľ
ahlivej osoby ale-
bo od nej dostali pokyny, ako
sa má prístroj používa
ť
a po-
chopili nebezpe
č
enstvá vy-
chádzajúce z prístroja.
Deti môžu používa
ť
prístroj
iba vtedy, ak sú staršie než 8
rokov a ak sú kvôli vlastnej
bezpe
č
nosti pod dozorom
spo
ľ
ahlivej osoby, alebo od
nej dostali pokyny, ako sa má
prístroj používa
ť
, a pochopili
nebezpe
č
enstvá vychádzajú-
ce z prístroja.
Deti sa nesmú hra
ť
s prístro-
jom.
Deti by mali by
ť
pod dozorom,
aby sa zabezpe
č
ilo, že sa s
prístrojom nebudú hra
ť
.
Deti nemôžu vykonáva
ť
č
iste-
nie a užívate
ľ
skú údržbu bez
doh
ľ
adu dospelej osoby.
Obalové fólie uchovávajte
mimo dosahu detí. Vzniká ne-
bezpe
č
enstvo udusenia!
Prístroj po každom použití a
pred každým
č
istením alebo
údržbou vypnite.
Nebezpe
č
ie vzniku požiaru.
Nevysávajte horiace alebo
tlejúce predmety.
Používanie v priestoroch so
zvýšením nebezpe
č
enstvom
výbuchu je zakázané.
Pri vytváraní peny alebo vyte-
kaní kvapaliny zariadenie
okamžite vypnite alebo vy-
tiahnite zástr
č
ku elektrickej
siete!
Nepoužívajte žiadne abrazív-
ne pôsobiace prípravky, príp-
ravky na sklo ani univerzálne
č
isti
č
e! Spotrebi
č
nikdy nepo-
nárajte do vody.
Ur
č
ité látky môžu v dôsledku
rozvírenia nasávaného vzduchu
vytvori
ť
výbušné pary alebo
zmesi!
Nikdy nevysávajte nasledovné
látky:
Výbušné alebo hor
ľ
avé plyny,
kvapaliny a prach (reaktívny
prach)
Reaktívny kovový prach (na-
opr. hliník, magnézium, zi-
nok) v spojení so silne alkalic-
kými a kyslými
č
istiacimi
prostriedkami
Neriedené silné kyseliny a
lúhy
Organické rozpúš
ť
adlá (napr.
benzín, riedidlo na farbu, ace-
tón, vykurovací olej).
Tieto látky môžu dodato
č
ne na-
lepta
ť
materiály použité vo vysá-
va
č
i.
104
SK
Образец
Мануал подходит для устройств