SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 105 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 105 из 162
– 7
±
NEBEZPE
Č
ENSTVO
Upozornenie na bezprostredne
hroziace nebezpe
č
enstvo, ktoré
môže spôsobi
ť
vážne zranenia
alebo smr
ť
.
²
VÝSTRAHA
Upozornenie na možnú nebez-
pe
č
nú situáciu, ktorá by mohla
vies
ť
k vážnemu zraneniu alebo
smrti.
²
UPOZORNENIE
Upozornenie na možnú nebez-
pe
č
nú situáciu, ktorá by mohla
vies
ť
k
ľ
ahkým zraneniam.
POZOR
pozornenie na možnú nebez-
pe
č
nú situáciu, ktorá by mohla
vies
ť
k vecným škodám.
Obrázky nájdete na vyklápajúcej sa
strane!
Tento návod na používanie popisuje
univerzálne vysáva
č
e, ktoré sú uvedené na pred-
nej obálke.
Obrázky zobrazujú maximálnu výbavu. Pod
ľ
a mo-
delu existujú rozdiely vo výbave a dodanom príslu-
šenstve.
Pri vybalení skontrolujte,
č
i z obsahu obalu nechýba prí-
slušenstvo alebo
č
i obsah nie je poškodený. Akéko
ľ
vek
poškodenia po
č
as prepravy láskavo oznámte predajco-
vi.
je sú
č
as
ť
ou dodávky
možné príslušenstvo
Obrázok
Pre pripojenie vysávacej hadice pri vysávaní.
Obrázok
Poloha I
: Vysávanie alebo fúkanie.
Poloha 0
: Prístroj je vypnutý.
Obrázok
Poloha I
: Vysávanie alebo fúkanie.
Poloha II
: Automatická vysávanie s pripojeným
elektrickým nástrojom
Poloha 0
: Prístroj a pripojený elektrický nástroj sú
vypnuté
Upozornenie
: Dodržujte maximálny výkon pripojenia
(pozri kapitola „Technické údaje“).
Obrázok
Pre pripojenie elektrického náradia.
Na prenášanie prístroja alebo odstránenie hlavy
prístroja po odblokovaní.
Obrázok
Pre uloženie vedenia pripojenia elektrickej siete.
Obrázok
Do vyfukovacej prípojky zasu
ň
te vysávaciu hadicu.
Tým sa aktivuje funkcia vyfukovania.
Obrázok
Pri otváraní potiahnite smerom von. Pri zatváraní
stla
č
te smerom dovnútra.
Obrázok
Pre odloženie trysky na podlahu pri prerušení prá-
ce.
Obrázok
Priestor na uloženie príslušenstva umož
ň
uje ulože-
nie vysávacích rúr a trysiek v prístroji.
Obrázok
Vodiace kolieska sú pri dodaní uložené v nádobe.
Pred uvedením do prevádzky ich nasa
ď
te.
Upozornenie
: Pri mokrom vysávaní sa nesmie nasadi
ť
filtra
č
né vrecko!
Obrázok
Odporú
č
anie
: Pri vysávaní jemného prachu na-
sa
ď
te filtra
č
né vrecko.
Obrázok
Bombi
č
kový filter musí by
ť
vždy pri mokrom ako aj
pri suchom vysávaní nasadený.
Stupne nebezpe
č
enstva
Popis prístroja
Prípojka sacej hadice
Vypína
č
zariadenia (ZAP/VYP)
(bez zabudovanej zásuvky)
Vypína
č
zariadenia (ZAP/VYP)
(so zabudovanou zásuvkou)
Zásuvka prístroja
Rukovät' na prenášanie
Hák na kábel
Prípojka na ofukovanie
Uzáver nádrže
Parkovacia poloha
Priestor na príslušenstvo
Oto
č
né koleso
Filtra
č
ný vak
Patrónový filter
105
SK
Образец
Мануал подходит для устройств