SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 106 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 106 из 162
– 8
Upozornenie
: Vlhký bombi
č
kový filter nechajte pred
opätovným použitím pri vysávaní za sucha vysuši
ť
.
Obrázok
Saciu hadicu zatla
č
te do prípojky prístroja tak, aby
zapadla na svoje miesto.
Pri odoberaní stla
č
te západku palcom a vysávaciu
hadicu vytiahnite.
Upozornenie:
Príslušenstvo, ako napr sacie kefky (vo-
lite
ľ
né) sa dajú nasunú
ť
priamo na spojovací kus a tým-
to spôsobom spoji
ť
so sacou hadicou.
Pre pohodlnú prácu tiež v úzkych priestoroch.
Odnímate
ľ
ná rukovä
ť
sa dá v prípade potreby integro-
va
ť
medzi príslušenstvo a saciu hadicu.
Pozri polohu 14.
Odporú
č
anie:
Pre podlahové vysávanie nasu
ň
te ruko-
ť
na saciu hadicu.
Obrázok
Rukovä
ť
musíte spája
ť
so sacou hadicou, kým
riadne nezaklapne.
Obrázok
Na odstránenie rukoväte zo sacej hadice stla
č
te
palcami zablokovanie a vytiahnite rukovä
ť
.
Upozornenie:
Po odostránení rukoväte sa dajú
č
asti
príslušenstva priamo nasunú
ť
na saciu hadicu.
Odporú
č
anie:
Pre podlahové vysávanie nasu
ň
te ruko-
ť
na saciu hadicu.
Pozri polohu 13.
Obrázok
Obidve vysávacie rúry zasu
ň
te do seba a spojte so
sacou hadicou.
Na hrany, špáry, vykurovacie telesá a
ť
ažko prí-
stupné priestory.
Obrázok
Pri prístrojoch iba s jedným nadstavcom:
Upozornenie:
Pri podlahovom vysávaní suchej
ne
č
istoty alebo vody - pracujte vždy s nadstavcom
(pásy s kefkami a gumené
č
e
ľ
uste) v podlahovej
hubici.
Pri prístrooch s dvomi nadstavcami:
Na podlahové vysávanie suchej ne
č
istoty upevnite
nadstavec s dvomi pásmi kefiek do podlahovej hu-
bice.
Na podlahové vysávanie vody upevnite nadstavec
s dvomi gumenými
č
e
ľ
us
ť
ami do podlahovej hubi-
ce.
Obrázok
Pre spojenie vysávacej hadice s elektrickým nára-
dím
Adaptér v prípade potreby nasa
ď
te s nožom do pri-
pojovacieho otvoru elektrického náradia.
POZOR
Pri vlhkom
č
istení ako aj suchom vysávaní pracujte
vždy s nasadeným filtrom s vložkou!
Obrázok
Pred uvedením zariadenia do prevádzky namontuj-
te dielce vo
ľ
ne priložené k zariadeniu.
Obrázok
Pripojte príslušenstvo.
Obrázok
Zastr
č
te siet'ovú zástr
č
ku.
Obrázok
Zapnite spotrebi
č
.
POZOR
Pred použitím skontrolujte možné poškodenie filtra a v
prípade potreby vyme
ň
te filter.
Pracujeme len so suchým filtrom s vložkou!
Obrázok
Odporú
č
anie
: Pri vysávaní jemného prachu na-
sa
ď
te filtra
č
né vrecko.
Stupe
ň
naplnenia filtra
č
ného vrecka je závislý od
ne
č
istoty, ktorá sa vysáva.
Pri jemnom prachu, piesku at
ď
. sa musí filtra
č
vrecko
č
astejšie vymie
ň
a
ť
.
Nasadené filtra
č
né vrecko môže splasnú
ť
. Preto fil-
tra
č
né vrecko v
č
as vyme
ň
te!
POZOR
Vysávanie studeného popla iba s predradeným odlu
č
o-
va
č
om.
Objed.
č
. základnej verzie: 2.863-139.0, verzie Pre-
mium: 2.863-161.0.
Pri vysávaní vlhkosti alebo mokrých plôch dávajte
pozor na správny nadstavec podlahovej hubice a
pripojte príslušné príslušenstvo.
POZOR
Nepoužívajte žiadne filtra
č
né vrecko!
Upozornenie:
Ak je nádrž plná, plavák uzatvorí sací ot-
vor a prístroj beží so zvýšenými otá
č
kami. Vysáva
č
okamžite vypnite a nádrž vyprázdnite.
Sacia hadica so spojkou
Odnímate
ľ
ná rukovä
ť
Vysávacia rúrka 2 x 0,5 m
Hubica na škáry
Tryska na podlahu
(s násadami)
Adaptér
Obsluha
Pred uvedením do prevádzky
Uvedenie do prevádzky
Suché vysávanie
Pokyny k filtra
č
nému vrecku
Vlhké vysávanie
106
SK
Образец
Мануал подходит для устройств